Privacy

PRIVACY VERKLARING VAN DE SPECIAAL CLUB KLEURKANARIES LIMBURG
SPECIAAL CLUB KLEURKANARIES LIMBURG ( hierna SKKL genoemd ) met maatschappelijke zetel te Bilzen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe SKKL omgaat met persoonsgegevens. SKKL houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation).
SKKL heeft een dataregister van zijn leden, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer, stad of gemeente. Op vrijwillige basis kan ook een e-mailadres en telefoonnummer worden opgenomen.
SKKL verzamelt persoonsgegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie/toestemming/algemeen belang/wettelijke verplichting. Deze worden verwerkt door de secretaris/penningmeester van de SKKL. De verwerking gebeurt ook op het digitale platform van de SKKL. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord voor elke gebruiker.
Een lid aangesloten bij SKKL kan via de secretaris/penningmeester zijn/haar gegevens inzien en desgevallend laten wijzigen. U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Leden die uit de SKKL stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.
De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van het SKKL tijdschrift en digitale nieuwsbrief.
SKKL verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden en niet aan firma’s voor commerciële doeleinden.
Met elk van derde partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. SKKL heeft bv. een overeenkomst met een drukkerij die de persoonsgegevens, die zij ter beschikking krijgen om hun door SKKL gegeven opdrachten te kunnen uitvoeren, niet aan derden ter beschikking stellen.
Het digitale platform SKKL online houdt automatisch een dataregister bij. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen waaronder de server waarop de gegevens van SKKL online worden opgeslagen is beveiligd en wordt beheerd door Xenat Webhosting.
SKKL verbindt er zich toe om de leden via e-mail te waarschuwen bij groot risico van schade voor hun persoonsgegevens nadat een data lek is vastgesteld.
Als SKKL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het secretariaat van SKKL.